Centrum pro rodinu
děkanátu Vsetín


MENU

čl. I Úvodní ustanovení

 


Název spolku: CENTRUM PRO RODINU VSETÍN, z.s. (dále jen CPR)
Sídlo spolku: Horní náměstí 134, 755 01 Vsetín
CPR je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. CPR je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména: angažovanost v oblasti rodinné, manželské a dětské sociální problematiky, obnovování, upevňování a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti.

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

čl. II Činnost spolku


1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím snahy:

a) připravovat mladé lidi na manželství a rodičovství,

b) pomáhat manželům (rodičům, osamělým rodičům,...) v prevenci i zvládání možných krizových stavů      v rodině,
c) nabízet plnohodnotné prožívání volného času dětem, mládeži, rodinám a seniorům, včetně osob    s hendikepem (tábory, výlety, víkendy, obnovy),
d) zajišťovat poradenské služby zaměřené na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě rodin i       jednotlivců,

e) usilovat o vytváření vhodných podmínek pro život rodin v obcích a městech,
f) podporovat programy pro děti, mládež a rodiny,
g) podporovat programy pro manžele, osamělé rodiče a seniory,
h) zajišťovat informační službu svým členům.

2. Těchto cílů chce CPR dosáhnout zejména:

a) organizováním přednášek, přednáškových cyklů, seminářů a kurzů zaměřených na rodinnou, manželskou a sociální problematiku,
b) vytvářením vzdělávacích a volnočasových interaktivních projektů pro organizované i neorganizované skupiny dětí a mládeže,
c) pomocí při zakládání a zřizování klubů maminek, klubů seniorů, komunitních center a jiných občanských aktivit zaměřených na rodinu,
d) organizováním volnočasových pobytů pro rodiny a jejich jednotlivé členy,
e) organizováním pravidelných setkávání mužů z regionu a dalších aktivit na podporu mužství a otcovství,
f) vyhledáváním spolupracovníků, jejich vzděláváním a průběžným doškolováním,
g) propagací své činnosti – manželské, rodinné a sociální problematiky ve sdělovacích prostředcích,
h) spoluprací s jinými obdobně zaměřenými státními i nestátními institucemi, které mají podobné cíle.

čl. III Členství, členský příspěvek

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku CPR (dále jen „člen") se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu. Členem CPR se může stát  osoba, která souhlasí s cíli, stanovami a programovým prohlášením CPR.
2. Fyzická osoba se stává aktivním členem spolku ke dni rozhodnutí členské schůze o přijetí její žádosti o členství. Členská schůze může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.
3. Členství v CPR je dvojí – aktivní a přispívající.


a) Členové aktivní: o přijetí za aktivního člena CPR rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze.
Členství aktivního člena v CPR zaniká vystoupením člena na základě písemného oznámení, úmrtím člena, zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, zánikem spolku.
Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním zanedbává členské povinnosti nebo porušuje cíle a poslání CPR.
Členové neručí za případné dluhy spolku.
b) Členové přispívající: o přijetí za přispívajícího člena CPR rozhoduje na základě písemné přihlášky předseda spolku.
Členství přispívajícího člena v CPR zaniká vystoupením člena na základě písemného oznámení, úmrtím člena, zánikem spolku, neplacením ročních příspěvků po písemné výzvě do 3 měsíců.
Členové neručí za případné dluhy spolku.


4. Práva a povinnosti aktivního člena CPR


4.1. Aktivní člen má právo:
a) účastnit se a podílet se na činnosti CPR,
b) být pravidelně informován o dění ve spolku a účastnit se členské schůze,
c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům CPR a obdržet odpověď na své podání,
d) účastnit se jednání členské schůze s právem volebním
e) volit a být volen do výboru spolku.
4.2. Aktivní člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze, výboru a jejich operativních rozhodnutí,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
d) svědomitě vykonávat úkoly, které přijme od výboru spolku.


5. Práva a povinnosti přispívajícího člena CPR


5.1. Přispívající člen má právo:
a) účastnit se a podílet se na činnosti CPR,
b) být informován o činnosti spolku,
c) písemně požádat o změnu členství na aktivní.
5.2. Přispívající člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy,
b) platit členský příspěvek ve výši schválené členskou schůzí,
c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
6. Členský příspěvek:
Výši členského příspěvku stanoví členská schůze vždy na následující kalendářní rok.
7. Evidence členů CPR:
Předseda je povinen vést evidenci členů, která obsahuje tyto údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. Evidence je zpracována, vedena a uchovávána pouze pro účely vedení spolku CPR v souladu se zákonem o ochraně citlivých údajů. Evidence je uložena v sídle CPR.


čl. IV Orgány CPR


1.   Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) členská schůze
b) výbor
c) předseda a místopředseda


čl. V Členská schůze


1. Členská schůze je nejvyšším orgánem CPR.
2. Členskou schůzi svolává předseda nebo místopředseda CPR podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
3. Pozvání musí být předsedou nebo místopředsedou rozesláno všem aktivním členům spolku nejméně 2 týdny předem e-mailem nebo dopisem.
4. Požádá-li o to nejméně polovina aktivních členů organizace, svolá předseda nebo místopředseda do dvou měsíců od doručení žádosti mimořádnou členskou schůzi.
5. Jednání členské schůze zahajuje a řídí předseda, místopředseda nebo jimi pověřená osoba a ověří, zda je usnášeníschopná. Poté zajistí volbu předsedajícího členské schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Předsedající vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
6. Každá řádně svolaná členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nejméně polovina aktivních členů spolku, členská schůze se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných aktivních členů spolku. V případě rovnosti hlasů není návrh přijat.
7. Členská schůze:
a. volí a odvolává předsedu, místopředsedu a ostatní členy výboru,
b. rozhoduje o přijetí nových aktivních členů spolku viz čl. III, odst. 2.,
c. má právo z důvodů uvedených v čl. III, odst. 3, a) rozhodnout o zrušení členství aktivního člena,
d. rozhoduje o změně platných stanov, vnitřních předpisů a směrnic spolku,
e. projednává a schvaluje výši a splatnost členských příspěvků,
f. schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem,
g. projednává a schvaluje plán činnosti a rozpočet na další rok,
h. schvaluje výsledek hospodaření spolku,
i. má pravomoc rozhodnout o ukončení činnosti spolku, a to za podmínek uvedených v čl. XI, bod 2.
8. Pověřená osoba zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata, kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.
9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci výbor.


čl. VI Výbor


1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem CPR, řídí činnost spolku v souladu se stanovami a vnitřními předpisy spolku odsouhlasenými členskou schůzí po celé své funkční období, což je 1 rok. Výbor tvoří předseda a místopředseda spolku a nejméně tři aktivní členové spolku.
2. Výbor může být volen opakovaně.
3. Jednat jménem spolku může předseda i místopředseda.
3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci, o kterých rozhodne, na další aktivní členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu, výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Právo účastnit se zasedání výboru mají pouze jeho členové, podle potřeby na něj mohou být zváni i hosté.
5. Pozvání na schůzi výboru musí být v písemné nebo elektronické podobě a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze tehdy, pokud to výbor schválí.
6. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
7. Do výlučné kompetence výboru patří:
a) dát podnět ke svolání členské schůze, připravovat návrhy pro členskou schůzi a provádět její usnesení,
b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
d) svěřit část majetku spolku do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno jeho účelnější využití ve prospěch spolku,
e) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
f) schvalovat vnitřní předpisy spolku.


čl. VII Předseda a místopředseda


1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku. Jednat navenek za spolek může on i místopředseda výboru. Podpisové právo má předseda i místopředseda a jeho podpis má stejnou právní váhu. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
2. Předseda i místopředseda jsou voleni na 1 rok, po ukončení funkčního období mohou být voleni opakovaně.
3. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru a to před skončením volebního období předsedy stávajícího. Předání předsednictví a dokladů spolku je nutné provést v co nejkratší době od zvolení nového předsedy, nejpozději však do skončení volebního období předsedy stávajícího.
4. Pokud předseda končí své funkční období před jeho řádným ukončením z důvodu odvolání nebo na vlastní žádost, je povinen předat funkci nastupujícímu předsedovi.
5. K základním činnostem předsedy i místopředsedy patří:
a) svolávání členské schůze i výboru a příprava programu,
b) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, určení osoby pověřené k zápisu z jejího jednání,
c) příprava návrhů pro hlasování členské schůze, provádění jejího usnesení, zajišťování hospodaření CPR a starost o získávání finančních prostředků.
6. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku, vnitřními předpisy a směrnicemi spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.
7. Předseda může delegovat některé své kompetence na místopředsedu a další členy výboru, případně na další aktivní členy spolku.
8. Místopředseda zastupuje předsedu v plném rozsahu po dobu jeho nepřítomnosti, v jiných případech zastupuje místopředseda předsedu v záležitostech, které na něj předseda deleguje.


Čl. VIII Statutární zástupci spolku


1. Statutárním zástupcem spolku je předseda a místopředseda.
2. Statutární zástupci mohou navenek jednat samostatně, avšak místopředseda pouze s vědomím, případně na pověření předsedy.


čl. IX Majetek a hospodaření


1. Prostředky na svou činnost získává CPR zejména z členských příspěvků, z dědictví, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů nebo dotací. Jsou uloženy na vlastním účtu u peněžního ústavu a v pokladně. Právo nakládat s účtem mají statutární zástupci CPR, případně jimi pověřená (zmocněná) osoba.
1. CPR k naplňování svého poslání a cílů nabývá, spravuje a užívá vlastní majetek, získaný nákupem, dědictvím, dotacemi nebo formou sponzorských darů.
2. Hospodaření CPR garantuje předseda, který jednou ročně předkládá účetní uzávěrku výboru a po schválení ji předkládá členské schůzi.
3. Hospodaření CPR probíhá podle ročního rozpočtu schváleného výborem.
4. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
5. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. To platí v plné míře i pro členy spolku. Avšak není tím vyloučena možnost použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá výbor spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů a směrnic spolku.
7. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.
9. Spolek neodpovídá za závazky svých členů.


Čl. X Změny stanov


Stanovy CPR se mohou změnit pouze rozhodnutím členské schůze, pokud pro navrženou změnu hlasovaly nejméně 3/5 přítomných aktivních členů CPR.


čl. XI Závěrečná ustanovení


1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Zaniká-li CPR dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání, o ukončení činnosti spolku a rozhodne také o dalším nakládání s jeho majetkem.
3. Spolek CPR vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejich přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Kontakt

Centrum pro rodinu
děkanátu Vsetín

Adresa: Horní nám. 134, 755 01 Vsetín

Telefon:  731 402 033

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2024 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace |